تبلیغات

تعرفه تبلیغات

یک ماهه
دو ماهه
سه ماهه
پلن 1
15,000
10,000
12,000

پلن 2
14,000
12,000
19,000

پلن 3
16,000
17,000
12,000

پلن 4
16,000
17,000
12,000

برای سفارش تبلیغات می توانید از اینجا اقدام کنید
Design And Coding By GhalebGraph